Statut

     Art. 1 - În vederea realizării scopului propus, asociaţii s-au întrunit în adunarea constituantă şi au decis să se asocieze în vederea constituirii unei Asociaţii, în baza Ordonanţei Guvernului nr. 26 / 2000, cu modificările ulterioare, organizată şi funcţionând în conformitate cu legislaţia română în vigoare şi cu prevederile prezentului Statut şi ale Actului Constitutiv.

     Art. 2 - „Asociația Turistică Daos“ este persoana juridică de drept privat fără scop patrimonial.

     Art. 3 -  Scopul ASOCIAŢIEI îl constituie:

 • Dezvoltarea şi practicarea ecologiei, turismului şi a activităţilor montane în rândul tinerilor;
 • Promovarea activităţilor în aer liber pentru combaterea sedentarismului social.

     Art. 4 - Denumirea asociaţiei este “Asociația Turistică Daos”, în baza dovezii disponibilităţii denumirii numărul 134963 din data de 15.14.2014, eliberată de către Ministerul Justiţiei - Serviciul comunicare şi relaţii publice. Denumirea menţionată anterior şi / sau sigla ASOCIAŢIEI vor fi utilizate în toate documentele, facturile, anunţurile, publicaţiile sau orice alte documente emise de ASOCIAŢIE.

     Art. 5 - Sediul ASOCIAŢIEI este situat în Bucureşti, Strada Rosiori de Vede, Nr.1, Bl 6, Ap 15. Sediul ASOCIAŢIEI poate fi schimbat pe baza hotărârii Consiliului Director.

     Art. 6 – ASOCIAŢIA se constituie pe o durată nedeterminată

     Art. 7 – (1) Patrimoniul social al ASOCIAŢIEI este format dintr-un activ patrimonial, iniţial, alcătuit din aportul în bani al asociaţilor.

(2) Întregul patrimoniu va fi evidenţiat şi păstrat în conformitate cu legislaţia română în materie, pe numele Asociaţiei, şi va fi folosit exclusiv pentru realizarea obiectivelor ei.

    Art. 8 – (1) În vederea realizării scopului ASOCIAŢIEI potrivit art. 3 din prezentul statut, ASOCIAŢIA are următoarele obiective şi activităţi:

 • 1. Dezvoltarea şi practicarea ecologiei, turismului şi a activităţilor montane în rândul tinerilor;
 • 2. Promovarea activităţilor în aer liber pentru combaterea sedentarismului social;
 • 3. Promovarea participării publicului la activităţi de protecţie a mediului înconjurător;
 • 4. Extinderea zonelor protejate şi implicarea în managementul lor;
 • 5. Sprijinirea reconstrucţiei pe baze ecologice a localităţilor, staţiunilor şi punctelor turistice;
 • 6. Organizarea şi participarea la acţiuni de protecţie şi refacere a mediului înconjurător, a florei, a faunei, incluzând operaţiunile de igienizare a zonelor;
 • 7. Organizarea şi participarea la cursuri de iniţiere, pregătire, formare, calificare, specializare şi perfecţionare în domeniile şi scopurile pe care le urmăreşte prezentul statut, pentru persoanele înscrise în cadrul asociaţiei şi la cerere; în acest sens se va colabora, daca e nevoie, atat cu federaţii, organizaţii de profil, cat şi cu ministere, instituţii ministeriale sau instituţii agreate de acestea;
 • 8. Colaborarea cu personal calificat, autorizat, altele decât cele prevăzute la aliniatul precedent;
 • 9. Conducerea cu persoane calificate din cadrul asociaţiei a unor grupuri de turişti şi nu numai, atunci când aceştia solicita sprijinul asociaţiei;
 • 10. Marcarea şi/sau refacerea marcajelor unor trasee turistice existente;
 • 11. Trasarea şi marcarea unor noi trasee turistice;
 • 12. Construirea, reconstruirea, instalarea, întreţinerea unor unităţi de cazare montană (refugii, cabane, campinguri, etc.), respectând legislaţia română în vigoare;
 • 13. Promovarea practicării sporturilor în general (a celor cu specific montan în special: alpinism, escalada, orientare turistică sportivă, turism sportiv, sporturi extreme, ş.a.m.d );
 • 14. Organizarea şi participarea la competiţii sportive specifice;
 • 15. Organizarea de excursii şi drumeţii;
 • 16. Organizarea şi participarea la conferinţe, simpozioane, colocvii, expoziţii, proiecţii, etc.;
 • 17. Organizarea şi participarea la festivaluri cu caracter specific;
 • 18. Schimburi de experienţă cu alte organizaţii de profil din ţară şi străinătate;
 • 19. Organizarea şi participarea la proiecte de reînnoire a datelor geodezice ale României;
 • 20. Afilierea la federaţii de profil sau asocierea cu alte asociaţii de profil în vederea constituirii unor federaţii;
 • 21. Editarea şi tipărirea unor publicaţii de specialitate, a materialelor publicitare specifice promovării activităţii;
 • 22. Promovarea culturii prin compunere şi/sau folosirea unor opere de artă proprii sau a altora, în condiţiile legii ( poezii, cântece, linii melodice, piese de teatru, lucrări plastice, etc.);
 • 23. Organizarea unor evenimente specifice cu scopul de a întări relaţiile dintre membrii asociaţiei, dar şi la cerere. Realizarea de activităţi sociale alături de membrii altor asociaţii;
 • 24. Acţiuni publice şi campanii de presă;
 • 25. Promovarea şi protejarea intereselor proprii ale membrilor asociaţiei cu respectarea personalităţii, a individualităţii şi a libertăţii de decizie a acestora;
 • 26. Întocmirea de programe de strângere de fonduri de la donatori particulari, comerciali, fundaţii, asociaţii, instituţii, cluburi din ţară şi străinătate;
 • 27. Asociaţia va oferi informaţii prin dialog direct sau mass-media despre toate acţiunile sale;
 • 28. Editarea şi tipărirea unei publicaţii periodice sau ocazionale.

Asociaţia poate desfăşura orice alte activităţi economice, dacă acestea au caracter accesoriu şi susţin scopul principal şi obiectivele Asociaţiei.

     Art. 9 – (1) ASOCIAŢIA se poate afilia cu alte persoane juridice non-profit, din ţară şi/sau din străinătate, în vederea realizării scopului şi obiectivelor sale.

(2) ASOCIAŢIA îşi poate constitui sucursale sau filiale, în ţară sau în străinătate, ca structuri teritoriale, pe baza hotărârii Adunării Generale a asociaţiei, prin care li se alocă un patrimoniu.

(3) Sucursalele nu au personalitate juridică proprie, funcţionând ca structuri teritoriale ale ASOCIAŢIEI.

(4) Personalitatea juridică a filialei se dobândeşte în condiţiile legislaţiei în vigoare din ţara în care îşi are sediul filiala înfiinţată.

(5) Filiala este entitate cu personalitate juridică, putând încheia, în nume propriu, acte juridice în condiţiile stabilite de asociaţie prin actul constitutiv al filialei şi poate încheia acte juridice de dispoziţie, în numele şi pe seama Asociaţiei, numai pe baza hotărârii prealabile a Consiliului director al ASOCIAŢIEI.

     Art. 10 – (1) Membrii ASOCIAŢIEI sunt:

a) membrii - fondatori sunt membrii care au constituit asociaţia şi au contribuit moral şi material la fondarea ei şi la constituirea patrimoniului social;

b) membrii - asociaţi sunt persoane fizice şi persoane juridice care se asociază ulterior fondării ASOCIAŢIEI, care contribuie moral şi material / financiar la completarea patrimoniului asociaţiei şi care, prin activitatea lor, sprijină asociaţia în realizarea obiectivelor acesteia, beneficiind de drepturile prevăzute în prezentul Statut;

c) membrii de onoare:

 • persoane fizice şi persoane juridice care, prin activitatea lor, sprijină în mod substanţial asociaţia în realizarea obiectivelor acesteia, contribuind din punct de vedere financiar, moral sau funcţional la realizarea scopului ASOCIAŢIEI şi / sau
 • personalităţi marcante care s-au remarcat, cu deosebire, în domeniile de interes ale ASOCIAŢIEI şi care, prin activitatea lor, sprijină asociaţia în realizarea obiectivelor acesteia;

d) membrii - susţinători sunt persoanele care aderă la scopul ASOCIAŢIEI şi care sprijină moral, prin muncă, cunoştinţe sau alte mijloace asociaţia în realizarea obiectivelor acesteia. Sprijinul oferit poate fi şi de natură materială / financiară.

e) colaboratori voluntari sunt persoanele care contribuie de bunăvoie şi în mod dezinteresat la desfăşurarea activităţilor asociaţiei.

f) personal angajat, potrivit Legislaţiei muncii.

     (2) Calitatea de membru-asociat sau de membru-susţinător al ASOCIAŢIEI se acordă de către Consiliul director, prin votul a cel puţin 3/4 din numărul membrilor Consiliului.

      (3) Calitatea de membru de onoare al Asociaţiei se acordă de către Adunarea Generală, prin votul a cel puţin 2/3 din numărul membrilor prezenţi, la propunerea Consiliului director

     (4) Contribuţiile membrilor Asociaţiei la realizarea scopului şi obiectivelor acesteia constau în sprijin financiar, material, moral şi activităţi voluntare în cadrul programelor/proiectelor iniţiate/derulate de ASOCIAŢIE.

     (5) Orice persoană fizică sau juridică poate deveni asociat dacă îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

a) completează cererea de aderare, în forma stabilită de către Adunarea Generală;

b) prezintă orice alte documente sau referinţe pe care organele de conducere ale Asociaţiei le solicită.

     (6) Cererea de aderare va fi analizată şi după caz aprobată sau respinsă de către Consiliul Director. În caz de aprobare, Preşedintele Consiliului Director va semna pentru aprobarea aderării. După aprobarea Preşedintelui, cererea de aderare va fi înaintată către Secretarul Asociaţiei care o va semna şi care va efectua înscrierea persoanei respective în Registrul de membri. Din momentul admiterii, asociatul dobândeşte toate drepturile şi obligaţiile care decurg din noua sa calitate.

În cazul în care cererea de aderare a fost respinsă persoana în cauză poate să atace decizia de respingere în faţa Adunării Generale a Asociaţilor, la data întrunirii acesteia. Adunarea Generală va decide asupra contestaţiei dispunând admiterea ca membru sau respingerea contestaţiei cu o majoritate de 2/3 din numărul membrilor prezenţi.

     Art. 11 – (1) Membrii fondatori şi membrii asociaţi ai Asociaţiei au următoarele drepturi:

a) să-şi exprime prin vot opţiunea faţă de proiectele de hotărâri ale Adunării generale;

b) să aleagă şi să fie aleşi în organele de conducere, dacă au aptitudini şi capacitate pentru funcţiile pentru care candidează;

c) să beneficieze de programele iniţiate de Asociaţie;

d) să participe la programele derulate de Asociaţie;

e) să beneficieze de serviciile Asociaţiei;

f) să beneficieze de rezultatele programelor iniţiate de Asociaţie;

g) să aibă acces la spaţiile şi dotările Asociaţiei pentru organizarea unor manifestări şi activităţi ştiinţifice, culturale şi sportive în domeniile de interes ale ASOCIAŢIEI;

h) alte drepturi prevăzute în regulamentele Asociaţiei.

     (2) Membrii susţinători ai Asociaţiei şi membrii de onoare beneficiază de drepturile prevăzute la art. 11 lit. c) – h) din prezentul Statut.

     (3) Obligaţiile membrilor asociaţiei sunt următoarele:

a) să respecte statutul, regulamentele şi hotărârile Adunării Generale şi ale Consiliului Director al Asociaţiei;

b) să contribuie la realizarea scopului şi obiectivelor Asociaţiei prin sprijin financiar, material, moral şi activităţi voluntare în cadrul programelor/proiectelor iniţiate/derulate de ASOCIAŢIE;

c) să îndeplinească obligaţiile materiale şi financiare potrivit angajamentelor pe care şi le-au luat;

d) să îndeplinească celelalte obligaţii prevăzute în Regulamentele adoptate de Asociaţie.

     (4) În cazul săvârşirii de către membrii asociaţiei a următoarelor abateri:

a) denigrarea activităţii asociaţiei;

b) întreprinderea unor acţiuni ce aduc prejudicii de orice natură asociaţiei;

c) angajarea asociaţiei în acţiuni pentru care nu a fost autorizată de organele de conducere;

d) implicarea asociaţiei în activităţi politice;

e) abaterile de la etica profesională şi morală incluse în Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al asociaţiei;

f) comiterea unor fapte cu caracter penal, pentru care a fost condamnat prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă;

g) în cazul persoanelor care fac parte din conducerea asociaţiei şi nu participă sistematic la activitatea structurii de conducere în care au fost alese sau împiedică prin diferite mijloace ca aceasta să-şi desfăşoare în mod eficient activitatea,

     Sancţiunile care se vor aplica sunt următoarele:

a) avertisment;

b) avertisment sever şi ultimativ;

c) suspendarea pe termen determinat din asociaţie sau din funcţia de conducere potrivit Statutului asociaţiei;

d) excluderea din asociaţie.

     Art. 12 - (1) Calitatea de membru încetează în următoarele situaţii:

a) prin retragere, în baza unei cereri de retragere ce nu trebuie motivată;

b) prin excludere în următoarele situaţii:

 • încălcarea gravă a prevederilor statutare şi a hotărârilor organismelor de conducere ale asociaţiei,
 • ca urmare a unei condamnări, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, pentru săvârşirea unor fapte cu caracter penal incompatibile cu misiunea şi principiile asociaţiei;
 • în caz de neplată a cotizaţiei timp de trei luni

c) deces.

     (2) Excluderea se face de către Consiliul Director al asociaţiei prin decizie.

    (3) Împotriva deciziei se poate depune contestaţie în termen de 15 zile de la comunicare. Contestaţia se soluţionează de Adunarea Generală.

     (4) De la data înregistrării deciziei şi până la soluţionarea acesteia în Adunarea Generală, calitatea de membru al Asociaţiei este suspendată.

 

RESURSELE PATRIMONIALE ŞI CHELTUIELILE ASOCIAŢIEI

   Art. 13 – Patrimoniul social iniţial al Asociaţiei se completează cu veniturile obţinute în conformitate cu prevederile legii.

    Art. 14 – (1) Veniturile Asociaţiei provin din:

a) cotizaţiile membrilor;

b) dobânzile şi dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiţii legale;

c) dividendele societăţilor comerciale înfiinţate de asociaţie;

d) venituri realizate din activităţi economice directe;

e) donaţii, sponsorizări sau legate;

f) resurse obţinute de la bugetul de stat sau de la bugetele locale;

g) alte venituri prevăzute de lege.

     Art. 15 – (1) Asociaţia poate înfiinţa societăţi comerciale ale căror dividende, dacă nu se reinvestesc în aceste societăţi, se vor folosi pentru realizarea scopului Asociaţiei.

     (2) Asociaţia poate desfăşura orice alte activităţi economice directe, dacă acestea au caracter accesoriu şi au legătură strânsă cu scopul principal al ei.

     Art. 16 - Cheltuielile se efectuează potrivit prevederilor bugetului de venituri şi cheltuieli şi se aprobă de persoane însărcinate de Consiliul Director.

     (3) Salariile, indemnizaţiile şi alte drepturi băneşti ale personalului se stabilesc în limitele statutului de funcţiuni şi ale bugetului de venituri şi cheltuieli.

     (4) Consiliul director poate dispune plata de premii, gratificaţii şi altele asemenea din disponibilităţile existente.

     Art. 17 – Exerciţiul economico-financiar începe la data de 1 ianuarie şi se încheie la data de 31 decembrie ale fiecărui an.

 

CONDUCEREA ŞI CONTROLUL ASOCIAŢIEI

     Art. 18 – Organele de conducere, administrare şi control ale Asociaţiei sunt:

A. Adunarea Generala a Membrilor Asociaţiei - organ de conducere format din toţi asociaţii;

B. Consiliul Director - organ de administrare şi conducere a activităţii curente, numit de Adunarea generală;

C. Cenzorul sau, după caz, Comisia de Cenzori - organ de control numit de Adunarea generală.

Asociaţia are un Preşedinte şi 2 vicepreşedinţi, care sunt aceiaşi cu Preşedintele, respectiv Vicepreşedinţii Consiliului Director. Asociaţia are şi un Secretar.

     Art. 19 – Asociaţia funcţionează în conformitate cu următoarele principii de bază:

 • decizii luate în conformitate cu principiile democratice;
 • deschidere în relaţiile cu potenţialii beneficiari ai activităţilor Asociaţiei, parteneri din cadrul unor programe comune, publicul larg şi mijloacele de informare în masă;
 • deschidere spre orice formă de colaborare care nu contravine scopurilor şi intereselor Asociaţiei;
 • transparenţa în luarea deciziilor şi a modului de aplicare a acestora.

 

Secţiunea I

ADUNAREA GENERALĂ

     Art. 20 – (1) Adunarea generală este organul de conducere alcătuit din totalitatea membrilor fondatori şi membrilor asociaţi.

     (2) Adunarea generală are următoarele competenţe:

a) stabilirea strategiei şi a obiectivelor generale ale asociaţiei;

b) aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a bilanţului contabil;

c) alegerea şi revocarea membrilor Consiliului director;

d) alegerea şi revocarea cenzorului sau, după caz, a membrilor comisiei de cenzori;

e) înfiinţarea de filiale;

f) modificarea Actului constitutiv şi a Statutului ASOCIAŢIEI;

g) dizolvarea şi lichidarea asociaţiei, precum şi stabilirea destinaţiei bunurilor rămase după lichidare;

h) orice alte atribuţii prevăzute de lege sau în statut.

     Art. 21 – (1) Adunarea generală se întruneşte cel puţin o dată pe an şi are drept de control permanent asupra Consiliului director şi cenzorului, sau, după caz, a comisiei de cenzori.

     (2) Adunarea Generală se convoacă cu cel puţin 15 zile înainte de dată fixată pentru desfăşurarea ei sau, în cazuri de urgenţă, cu cel puţin 5 zile înainte de data desfăşurării ei.

     (3) Adunarea generală se convoacă de Consiliul director, printr-un convocator scris, punându-se la dispoziţia participanţilor şi materialele supuse dezbaterii.

     (4) Participanţii pot solicita introducerea pe ordinea de zi a unor cereri, formulate în scris, şi depuse cu cel puţin 10 zile înainte de data la care are loc Adunarea generală.

     Art. 22 – (1) La Adunarea generală participă:

a) membrii fondatori;

b) membrii-asociaţi;

c) membrii de onoare, în calitate de invitaţi, fără drept de vot;

d) membrii-susţinători, în calitate de invitaţi, fără drept de vot;

e) alţi invitaţi, fără drept de vot

     (2) În cadrul Adunării generale, fiecare membru fondator şi membru-asociat are dreptul la un vot.

     Art. 23 – Asociaţii care, într-o anumită problemă, supusă hotărârii Adunării generale, sunt interesaţi personal sau prin soţii lor, ascendenţii sau descendenţii, rudele în linie colaterală sau afinii lor până la gradul al patrulea inclusiv, nu vor putea lua parte la deliberare şi nici la vot. În caz contrar vor răspunde în condiţiile legii pentru daunele cauzate Asociaţiei, dacă fără votul lor nu s-ar fi putut obţine majoritatea cerută.

     Art. 24 – (1) Adunarea generală poate avea loc dacă sunt prezenţi cel puţin o jumătate plus unul dintre membrii fondatori şi membrii-asociaţi.

     (2) Dacă nu se îndeplineşte cvorumul prevăzut la alineatul (1), Adunarea generală se reconvoacă după o perioada de 15 zile şi poate avea loc oricare ar fi numărul asociaţilor prezenţi.

     (3) Modul de desfăşurare, dezbaterile care au avut loc şi hotărârile adoptate de Adunarea generală, la fiecare convocare a acesteia, se consemnează în procesul-verbal întocmit.

     Art. 25 – (1) Adunarea generală este condusă de Preşedintele Asociaţiei sau, în lipsă, de înlocuitorul acestuia.

     (2) Hotărârile Adunării generale se iau cu majoritatea simplă a membrilor fondatori şi a membrilor-asociaţi prezenţi, cu excepţia hotărârilor care au ca obiect dizolvarea asociaţiei sau modificarea scopului ei sau în alte cazuri menţionate în statut.

     Art. 26 – Hotărârile Adunării generale contrare legii, actului constitutiv sau statutului Asociaţiei pot fi atacate potrivit dispoziţiilor legale în vigoare, de către oricare dintre asociaţii care au lipsit sau au votat împotrivă şi au cerut să se insereze aceasta în procesul-verbal de şedinţă, în termen de 15 zile de la data la care au luat cunoştinţă despre hotărâre sau de la data când a avut loc şedinţa, după caz.

   Art. 27 – Fiecare membru al Asociaţiei, are dreptul la un vot în cadrul Adunării Generale, cu excepţia membrilor-susţinători şi membrilor de onoare.

Hotărârile luate de Adunarea Generală, în limitele legii, ale Actului Constitutiv şi/sau ale Statutului sunt obligatorii chiar şi pentru membrii care nu au luat parte la Adunarea generală sau au votat împotrivă.

 

Secţiunea a II-a

CONSILIUL DIRECTOR

     Art. 28 – (1) Consiliul Director este organul de conducere curentă al Asociaţiei şi este alcătuit dintr-un număr impar de membri, minim 3 şi maxim 7, dintre care un preşedinte, 2 vicepreşedinţi, un secretar şi alţi membri.

     (2) Consiliul Director este ales de către Adunarea Generală pentru o perioada de doi ani, cu posibilitate de prelungire. La expirarea perioadei de doi ani, Adunarea Generală a Asociaţilor va alege un nou Consiliu Director. Nu poate fi membru al Consiliului Director, iar dacă era, pierde aceasta calitate orice persoană care ocupă o funcţie de conducere în cadrul unei instituţii publice, dacă asociaţia are ca scop sprijinirea activităţii acelei instituţii publice.

     Art. 29 – (1) Membrii Consiliului director se aleg prin vot secret, de Adunarea generală, cu întrunirea unei jumătăţi plus unu din votul membrilor fondatori şi membrilor-asociaţi prezenţi la Adunarea generală, pentru un mandat de 2 ani.

       (2) Potrivit hotărârii Adunării generale, membrii iniţiali ai Consiliului director vor putea fi înlocuiţi.

     (3) În cazul în care un membru desemnat părăseşte Consiliul director, el va fi înlocuit cu unul din membrii fondatori, sau o terţă persoană, potrivit hotărârii Adunării generale, cu întrunirea votului unei jumătăţi plus unul din numărul membrilor cu drept de vot prezenţi.

     (4) În cazul în care un membru desemnat în Consiliul director se retrage, el are obligaţia să notifice în scris intenţia sa, cu un preaviz de 90 de zile calendaristice înainte, demisia operând la data împlinirii preavizului.

     (5) Pentru motive temeinice, Adunarea generală, cu întrunirea votului unei jumătăţi plus unul din numărul membrilor cu drept de vot prezenţi, pot decide excluderea membrilor asociaţiei sau revocarea membrilor Consiliului director al ASOCIAŢIEI.

     (6) Funcţiile rămase libere se completează prin hotărârea Adunării generale, cu întrunirea votului unei jumătăţi plus unu din numărul membrilor cu drept de vot prezenţi.

     (7) Completarea funcţiilor rămase libere se face în cel mult 30 de zile de la descompletare.

     Art. 30 - Consiliul Director are următoarele atribuţii:

a) prezintă adunării generale raportul de activitate pe perioada anterioară, executarea bugetului de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil, proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli şi proiectul programelor asociaţiei;

b) încheie acte juridice în numele şi pe seama asociaţiei;

c) aprobă organigrama şi politica de personal ale asociaţiei, dacă prin statut nu se prevede altfel;

d) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în statut sau stabilite de adunarea generală.

     Art. 31 – Membrii Consiliului director care, într-o anumită problemă, supusă hotărârii sale, sunt interesaţi personal sau prin soţii lor, ascendenţii sau descendenţii, rudele în linie colaterală sau afinii lor până la gradul al patrulea inclusiv, nu vor putea lua parte la deliberare şi nici la vot. În caz contrar vor răspunde în condiţiile legii pentru daunele cauzate Asociaţiei, dacă fără votul lor nu s-ar fi putut obţine majoritatea cerută.

     Art. 32 – Deciziile contrare legii, actului constitutiv sau statutului Asociaţiei pot fi atacate de asociaţi sau de către oricare dintre membrii Consiliului director care au lipsit sau au votat împotriva şi a cerut să se insereze aceasta în procesul-verbal de şedinţă, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare.

   Art. 33 – Consiliul director poate împuternici una sau mai multe persoane cu funcţii executive, inclusiv persoane care nu au calitatea de fondator/asociat ori sunt străine de asociaţie pentru a încheia acte juridice în numele şi pe seama Asociaţiei sau orice alte atribuţii prevăzute în lege sau în statut.

     Art. 34 – (1) Consiliul director se întruneşte cel puţin o dată pe lună sau ori de câte ori nevoile Asociaţiei o impun.

     (2) Convocarea Consiliului director se face de preşedinte, iar în lipsa acestuia de înlocuitorul său, cu cel puţin 10 zile înainte de data fixată.

     (3) Consiliul director deliberează, în mod valabil, în prezenţa a 2/3 din numărul membrilor săi şi adopta hotărâri cu o jumătate plus unu din voturi.

     Art. 35 – Deliberările şi hotărârile Consiliului director se consemnează în procese-verbale încheiate cu ocazia fiecărei şedinţe.

În realizarea scopului şi obiectivelor sale, ASOCIAŢIA poate avea servicii specializate a căror modalitate de funcţionare şi organigramă se stabileşte de Consiliul director care va angaja personal contractual.

     Art. 36 – Preşedintele are următoarele atribuţii:

 • asigură conducerea operativă a Asociaţiei între şedinţele Consiliului Director;
 • reprezintă Asociaţia în relaţiile cu alte persoane fizice sau juridice cum ar fi autorităţi, instituţii, organizaţii, etc, putând ca prin semnătura sa să angajeze în mod valabil Asociaţia;
 • angajează personalul Asociaţiei potrivit structurii organizatorice aprobată de Consiliul Director,
 • gestionează cheltuielile necesare bunei funcţionări a Asociaţiei, în absenţa Preşedintelui atribuţiile acestuia sunt aduse la îndeplinire de către vicepreşedinţi.

     Art. 37 – Secretarul ASOCIAŢIEI îndrumă şi controlează întregul personal angajat şi răspunde de aducerea la îndeplinire a sarcinilor stabilite de Consiliul Director şi de către Preşedinte. El participă la şedinţele Consiliului Director şi are drept de vot consultativ.

 

Secţiunea a III-a

CONTROLUL FINANCIAR

     Art. 38 – (1) Controlul financiar al asociaţiei este asigurat de un cenzor.

     (2) În realizarea competenţei sale, cenzorul:

a) verifică modul în care este administrat patrimoniul asociaţiei;

b) întocmeşte rapoarte şi le prezintă adunării generale;

c) poate participa la şedinţele consiliului director, fără drept de vot;

d) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în statut sau stabilite de adunarea generală.

      (3) Membrii Consiliului director nu pot fi cenzori.

     (4) Controlul financiar intern va fi asigurat de o comisie de cenzori, daca asociaţia va avea mai mult de 100 de membri înscrişi, în condiţiile dispoziţiilor legale în vigoare.

     Art. 39 – (1) Adunarea Generală aprobă regulile generale de organizare a controlului financiar intern al Asociaţiei.

     (2) Cenzorul este ales de către Adunarea generală, prin vot deschis, cu întrunirea a 2/3 din votul membrilor fondatori şi membrilor-asociaţi prezenţi, pentru un mandat de 2 ani.

    Art. 40 – (1) Cenzorul se bucură de independenţă în exercitarea atribuţiilor ce-i revin, desfăşurându-şi activitatea de verificare şi control în baza şi cu respectarea tuturor dispoziţiilor legale în vigoare.

     (2) Cenzorul nu poate lua decizii cu caracter executiv şi nu poate încheia acte de gestiune sub nici un motiv.

     Art. 41 – Pentru activitatea depusă cenzorul sau cenzorii pot primi o indemnizaţie. Cenzorii pot renunţa la funcţia lor cu un preaviz de 30 de zile, ei fiind răspunzători pentru retragerea lor intempestivă şi pentru eventualele neglijenţe în îndeplinirea atribuţiilor lor. În caz de indisponibilitate a unui cenzor, atribuţiile acestuia vor fi exercitate temporar de împuternicitul Adunării Generale, urmând ca aceasta să decidă în maxim 3 luni înlocuirea Cenzorului.

 

DIZOLVAREA ŞI LICHIDAREA

     I. De drept prin:

a) împlinirea duratei pentru care a fost constituită;

b) realizarea sau, după caz, imposibilitatea realizării scopului pentru care a fost constituită, dacă în termen de 3 luni de la constatarea unui astfel de fapt nu se produce schimbarea acestui scop;

c) imposibilitatea constituirii adunării generale sau a consiliului director în conformitate cu statutul asociaţiei, dacă această situaţie durează mai mult de un an de la data la care, potrivit statutului, adunarea generală sau, după caz, consiliul director trebuia să se constituie;

d) reducerea numărului de asociaţi sub limita fixată de lege, dacă acesta nu a fost complinit timp de 3 luni.

     II. Prin hotărâre judecătorească, la cererea oricărei persoane interesate atunci când:

a) scopul sau activitatea asociaţiei a devenit ilicită sau contrară ordinii publice;

b) realizarea scopului este urmărită prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice;

c) asociaţia urmăreşte un alt scop decât cel pentru care s-a constituit;

d) asociaţia a devenit insolvabilă;

e) nu mai obţine autorizaţiile prealabile necesare, potrivit legii.

     III. Prin hotărârea Adunării generale.

     IV. În alte situaţii prevăzute de lege.

     Art. 43 – (1) În cazul dizolvării Asociaţiei, lichidatorii se numesc de instanţa judecătorească sau de Adunarea generală după caz.

     (2) Odată cu numirea lichidatorilor, mandatul Consiliului director încetează.

     (3) Lichidatorii la intrarea în funcţie efectuează inventarul şi încheie un bilanţ care să constate situaţia exactă a activului şi pasivului.

     (4) Ei sunt obligaţi să primească şi să păstreze registrele şi orice alte acte ale Asociaţiei şi să ţină un registru cu toate operaţiunile lichidării, în ordinea datei acestora.

     (5) Lichidatorii îşi îndeplinesc mandatul sub controlul cenzorului.

     Art. 44 – (1) Lichidatorii au obligaţia de a continua operaţiunile juridice în curs, de a încasa creanţele, de a plăti creditorii, iar dacă numerarul nu este suficient, de a transforma şi restul activului în bani, procedând la vânzarea prin licitaţie publică a bunurilor mobile şi imobile.

     (2) Lichidatorii pot realiza numai acele operaţiuni noi care sunt necesare finalizării celor aflate în curs de derulare.

     Art. 45 – (1) În cazul dizolvării Asociaţiei, bunurile rămase în urma lichidării nu se pot transmite către persoane fizice.

     (2) Aceste bunuri pot fi transmise către persoane juridice de drept privat sau de drept public cu scop identic sau asemănător, desemnate de Adunarea generală.

    (3) Dacă în termen de 6 luni de la terminarea lichidării, lichidatorii nu au reuşit să transmită bunurile în condiţiile alineatului (2), ele se atribuie de instanţa competentă unei persoane juridice cu scop identic sau asemănător.

    (4) Data transmiterii bunurilor este cea a întocmirii procesului-verbal de predare-preluare, dacă prin aceasta nu s-a stabilit o data ulterioară.

     Art. 46 – Lichidatorii încheie operaţiunile şi remit celor în drept contul gestiunii numai după expirarea unui termen de 6 luni de la publicarea dizolvării Asociaţiei.

     Art. 47 – După încheierea lichidării, lichidatorii sunt obligaţi ca în termen de două luni să depună bilanţul, registrul jurnal şi un memorandum, să declare operaţiunile de lichidare la Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor al judecătoriei în a cărei circumscripţie teritorială îşi are sediul Asociaţia şi să îndeplinească toate procedurile de publicare şi radiere din acest registru.

     Art. 48 – Dacă în termen de 30 de zile libere de la depunerea bilanţului nu se înregistreaza nici o contestaţie, bilanţul se consideră definitiv aprobat, iar lichidatorii, cu autorizarea judecătoriei, vor remite celor în drept bunurile şi sumele rămase de la lichidare, împreună cu toate registrele şi actele Asociaţiei şi ale lichidării, după aceasta fiind consideraţi descărcaţi.

     Art. 49 – (1) Asociaţia încetează a avea fiinţă la data radierii din Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor.

     (2) Radierea se face în baza actului constatator eliberat lichidatorilor, prin care se atestă descărcarea acestora de obligaţiile asumate.

 

DISPOZIŢII FINALE

     Art. 50 – Prevederile prezentului statut se completează cu dispoziţiile legii.

 

Redactat şi editat conform voinţei exprese a părţilor în 5 exemplare şi autentificat la Biroul Notarial Legitimus cu sediul în Bucureşti, Calea Dorobanţilor nr. 87, sector 1, din care s-au eliberat patru exemplare.

Copyright © 2013 Asociatia Turistica Daos. Design InfoTech